Duration: 5N/6D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Shikara Ride | Honeymoon Incl.
 • Srinagar | Gulmarg | Pahalgam | Sonmarg

Price: 9,999 INR Enquiry Now

Duration: 3N/4D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Shikara Ride
 • Srinagar | Gulmarg

Price: 4,999 INR Enquiry Now

Duration: 6N/7D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Shikara Ride
 • Srinagar | Gulmarg | Pahalgam | Sonmarg|Srinagar

Price: 10,999 INR Enquiry Now

Duration: 4N/5D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Shikara Ride | Houseboat
 • Srinagar| Gulmarg | Pahalgam | Sonmarg

Price: 8,999 INR Enquiry Now

Duration: 4N/5D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Shikara Ride
 • Srinagar | Gulmarg | Pahalgam | Sonmarg

Price: 6,999 INR Enquiry Now

Duration: 7N/8D

 • Accomodation | Meal | AC Cab | Yatra Parchi
 • Jammu | Katra | Patnitop | Srinagar | Gulmarg | Pahalgam | Sonmarg

Price: 14,999 INR Enquiry Now